ประวัติโรงเรียน

Home » ประวัติโรงเรียน
ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ

ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ
(ที่มาไฟล์ภาพ: หอจดหมายเหตุ มก.)

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (คศ.) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 โดยดำริของ ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์โดยใช้ชื่อว่า “หน่วยปฏิบัติการพัฒนาเด็ก” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร” อยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัว และเด็ก ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา ลิมป์สุรพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการในขณะนั้น เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาและ ให้บริการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาใช้ศึกษาและสังเกตพฤติกรรม ดูแลจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยแก่หน่วยงานทางราชการ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

นโยบายของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (Our Policies)

1)  เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ  พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

2)  เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานทางด้านการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

3)  เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (คศ.) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (คศ.) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญา (Our Philosophy)

จัดการศึกษา อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญา อย่างสมดุลต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่มีความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็ก โดยใช้กิจกรรมการเล่น และประสบการณ์ตรงหลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงอายุ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก โดยอาศัยความร่วมมือ ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน เน้นภูมิปัญญาและความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย (Our Objectives)

1)  เด็กทุกคนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
2)  เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย
3)  คุณครูทุกคนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4)  เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด รู้จักแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
5)  เด็กทุกคนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและความเป็นไทยทั้งสามารถนำมาปฏิบัติได้
6)  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้