วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Home » วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

เตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในความเป็นไทยตลอดจนปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ (Our Missions)

1)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3)  จัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
5)  นำภูมิปัญญาและความเป็นไทย มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6)  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้