ผู้บริหาร และ บุคลากร

Home » ผู้บริหาร และ บุคลากร

ผู้บริหาร และ บุคลากร โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร


นางสาวจุไรพร รอดเชื้อ (ครูพร)

ครูใหญ่

นางสาวรสรินทร์ สิริทองสาคร
(ครูรสส้ม)

ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวกิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์
(ครูกิ่ง)

ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวสุรัตน์ แสงสีเหลือง
(ครูรัตน์)

ครูประจำชั้น อ.1/3

นางวนิดา เกื้อแก้ว
(ครูนิ)

ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสุณี ขาวเขียว
(ครูมะปราง)

ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวสิริยุพา ชัยกัมลาส
(ครูสิ)

ครูประจำชั้น อ.2/3

นางเจษฎาภรณ์ สิริพัชโรธรณ์
(ครูเล็ก)

ครูประจำชั้น อ.3/1

นางปณิดา ทองมูล
(ครูน้อง)

ครูประจำชั้น อ.3/2

นางสาวเบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์
(ครูเบญ)

ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสาวประภาพร ป้องขวาเลา
(ครูส้ม)

ครูนาฏศิลป์

นางสาวรจนา สังข์ทอง
(ครูแอร์)

ฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์

นางสาวนุชจรี โพธิ์อุไร
(ครูพี่แต)

ฝ่ายเอกสารและงานทั่วไป

นางสาวถนอมจิตต์ เอิบบุญฟุ้ง
(ครูพี่โหน่ง)

ครูพี่เลี้ยง อ.1/1

นางสาวมณีพร เอิบบุญฟุ้ง
(ครูพี่เหน่ง)

ครูพี่เลี้ยง อ.1/2

นางสุนีย์ เกษร
(ครูพี่นีย์)

ครูพี่เลี้ยง อ.1/3

นางทองวัน เจริญหลาย
(ครูพี่บุ๋ม)

ครูพี่เลี้ยง อ.2/1

นางสาวมาริสา สุขประเสริฐ
(ครูพี่อ้อ)

ครูพี่เลี้ยง อ.2/2

นางสาวอรุณี บุญยอ
(ครูพี่ตุ้ย)

ครูพี่เลี้ยง อ.2/3

นางสาวพัชรียา ศรีเฉลิมวงษ์
(ครูพี่หลิว)

ครูพี่เลี้ยง อ.3/1

นางรัชดาภรย์ สันทัดสาร
(ครูพี่ดา)

ครูพี่เลี้ยง อ.3/2

นางสาวศศิประภา เอี่ยมสุวรรณ์
(ครูพี่แนน)

ครูพี่เลี้ยง อ.3/3