รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

รอบสำหรับบุตรบุคลากร ม.เกษตร

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร เปิดรับสมัครบุตรบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นอาจารย์ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้ (ที่บรรจุเข้าทำงาน ครบ 2 ปี มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) ที่มีความประสงค์ส่งบุตรเข้าเรียนในระดับปฐมวัยศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1) ของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 หรือเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2563

 

โดยผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรเข้าเรียน สามารถกรอกแบบสำรวจเพื่อแจ้งความจำนงได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการนำบุตรเข้าเรียน (หากท่านไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน สามารถติดต่อโรงเรียน โทร. 02 579 4627 , 02 942 8359 , ทางแชทข้อความของเพจ facebook ของโรงเรียนหรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน)

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร กำหนดให้ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าเรียนมารับเอกสารมอบตัวนักเรียน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 และมอบตัวนักเรียนพร้อมชำระเงินระหว่างวันที่  12-13 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการของโรงเรียน